top of page

Kumitat Ezekuttiv Gdid 2022 - 2024

25 ta' Jannar 2022


Fl-ewwel Laqgha tal-Kumitat li saret illum 25 ta' Jannar 2022 gew mghotija l-karigi kif jidher hawn taht.President - Antoine Scicluna

Vici President - Frans Pace

Kaxxier - Frans Pace

Assistant Kaxxier - Randolf Scerri

Segretarju - Josef Spiuteri

Asistent Segretarju - Randolf Scerri

Delegat Banda - Sean Anthony Scicluna

Direttur Generali - Charles Debattista

Assistant Direttur - Martin Bsuttil

Asssistent Direttur - Albert Spiteri

Ko-ordinatur tal-Attivitajiet - Jesmond Zerafa


Gew konfermati wkoll


Avukat tas-Socjeta` - Dr Domenic Cassar

Perit tas-Socjeta` - Michael Falzon

Direttur Spiritwali - Wisq Rev. Kappillan Dun Mario Mifsud


Il-kumitat elett jixtieq jirringrazzja lil dawk il-membri li kienu fil-kumitat precedenti u jistedinhom sabiex jkomplu jahdmu mal-kumitat attwali ghall-gid tas-socjeta`.

Inheggu lill-membri taghna sabiex jibqghu aggornati u jiehdu sehem fl-attivitajiet li ser jittellaw fiz-zmien li gej.


Din hi l-Banda Kuncizzjoni

- Banda Innovattiva - Banda Inklussiva -106 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page