top of page

Surmastrijiet

Updated: May 17, 2022

Tgħalim u bandaMaġġur John Ivan Borg

(Surmast Direttur)


John Ivan Borg imwieled il-Hamrun nhar it-23 ta’ Mejju 1964, minn familja ta’ muzicisti. Huwa l-ikbar fost tlitt ahwa. Ha l-edukazzjoni tieghu gewwa l- kullegg ta’ Santu Wistin. Illum huwa mizzewweg lil Rita nee’ Muscat u ghandu zewgt itfal. Lisa Marie u Adrian.

Beda l- istudju tieghu f’dik li hija teorija elementari fl- eta’ ta tmien snin fil- kazin tal- Banda San Guzepp tal- Hamrun taht Mro. Eddie Suda ex. Trumpet Major tar-Royal Malta Artillery Band u s-Surmast Orazio Cachia, filwaqt li l-prattika taht missieru Mro. Lawrence Borg FLCM, LCM(hons).


Ta’ ghaxar snin kien diga beda jdoqq mall-baned lokali bl-Euphonium. Beda l- istudju tat- teorija ghand il- Professur Charles Zammit, wara kompla ma missieru sabiex fl-1984 kiseb id- diplomi LRSM (licentiate in practical of the Royal School of Music) u LTCL(Licentiate Trinity College of London). Fl- 1985 kiseb ukoll l- FLCM (fellowship of the London College of Music) f’dik li hija prattika bl-euhponium.


Fi Frar tal-1987 huwa ngagga mal-Forzi Armati ta’ Malta bhala muzicist u fl- istess sena kiseb l- AmusLCM(Associate in theory of the London College of Music). F’Mejju tal-1989, gie promoss bhala Liutenant Corporate u f’Jannar tal-1992, bhala Corporal. Fl-1994, huwa attenda kors fid-direzzjoni tal-banda gewwa l- Italja ma’ L- Associazzione Nazionale Bande Musicali Autonome taht Mro. Antonio Saccone Direttur ta’ l- Orkestra ta’ Napli. Fl- 1995 attenda kors simili, din id- darba taht Mro. Fulvio Creux ex Direttur ta’ l- orkestra tar-RAI u kollega tal-famuz Direttur Zubin Mehta. Fl- istess sena idderiega l-Banda Sant’Elena ta’ Birkirkara fil- European Symphonic Band Contest gewwa Valencia fi Spanja, fejn ikwalifika lill-istess Banda fit- tielet post. Fl-1997 kiseb l-FLCM (fellowship in composition of the London College of Music) fil- kompozizzjoni. Fis-sena 2000, ippartecipa fl-EXPO 2000 mal-Versatile Brass Ensemble fin-National Day of Malta gewwa Hannover fil-Germanja. Fl-2001, lahaq Surgent. Fl- 2002, gie mibghut jistudja fl- iskola Militari tal Muzika ta’ Norflok, Virginia gewwa l- Istati Uniti, fejn temm b’ success kors intensiv. Mar-rapport finali li gie mibghut mar-rizultati, kien hemm statement li jghid, li John Ivan Borg huwa l-uniku student barrani li temm il- kors b’success ghal dawn l-ahhar 25 sena. Fl- 2004, irraprezenta lil Malta fil- 560 edizzjoni ta li Spozalizio del Mare gewwa Cervia fl- Italia fliemkien mal Versatile Brass Ensemble. Huwa gie mahtur bhala liutenant Gunju tal-2006 u fl-istess sena, ezattament f’Lulju gie rikonoxxut bil-Long Efficiency Service Medal. Sa mill-2007, John Ivan Borg huwa d-Direttur tal- Muzika tal- Banda tal- Forzi Armati ta’ Malta fil- grad ta’ Kaptan.


Fost hafna mill-hidma tieghu mal-Forzi Armati ta’Malta, il-Kaptan Borg dderiega diversi kuncerti, tattos, parati u attivitajiet ohra statali u anke ta’ natura filantropika. Kien hemm diversi okkazjonijiet fejn il-Kaptan Borg dderiega l-banda tal-armata fosthom ghall-ewwel darba fil-Military Tattoo fi Bremen Germanja fl-2000, fl-akkademja militari Taljana f’modena fl-2002 u ghat-Tieni darba fl-2003 fil-Military Tattoo fil-Germanja.


Fil- hajja privata tieghu John Ivan Borg huwa direttur ta’ zewg Baned Lokali, dik ta San Guzepp u tas-socjeta` taghna, l-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni fil- Hamrun. Propju fl-2011, il-Kaptan John Ivan Borg iccelebra l-25 sena mill-hatra tieghu bhala Surmast Direttur tas-socjeta` taghna. Il-bidu tieghu mal-ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni jmur lura ghas-sena 1986 meta s-Surmast Direttur ta’ dak iz-zmien Mro. Alfons Maria Vella, flimkien mal-Kumitat, avvicinawh sabiex jokkupa l-kariga ta’ Assistent Surmast Direttur tas-socjeta`. Huwa accetta u sena wara (1987), gie mahtur bhala Surmast Direttur tal-banda u successur denju ta’ Mro Alfons Maria Vella. Grazzi ghall-hidma li wettaq, is-socjeta` taghna kompliet tkabbar u tghani l-arkivji muzikali taghha, waqt li tkompla t-tghalim tat-tejorija u l-prattika tal-muzika fil-kazin, li wkoll gahdu gahddej b’xejn sal-lum il-gurnata. Apparti s-servizzi taghna ghall-zmien il-festa, li wkoll zdiedu matul is-snin, huwa dderiega f’diversi okkazzjonijiet b’success fejn is-socjeta` harget bl’unuri. Fosthom, insemmu l-Akkademja Muziko-Letterarja li kienet saret fl-okkazzjoni tal-25 sena mit-twaqqif tal-parrocca fil-Knisja Parrokjali taghna, fejn ghall-ewwel darba zzanzan wkoll l-innu l-kbir lill-Immakulata xoghol mill-isbah ta’ Mro Lawrence Borg. F-istess sena, jigifieri fl-1993 huwa dderiega l-banda taghna fil-kuncert anwali f’gieh Sta Cecilja Patruna tal-Muzicisti fit-Tejatru Manoel il-Belt Valletta. F’dawn l-ahhar snin is-socjeta taghna bdiet ittella` Programm Vokali u Strumentali fl-okkazjoni tal-Festa Titulari tal-Immakulata fejn fost l-ohrajn il-~Kaptan John Ivan Borg kiteb l-Innu Popolari “Zommna Mieghek lkoll taht Mantarek”, u kien izzanzan fl-2009 meta ccelebrajna it-30 Anniversarju tas-socjeta`. Kemm ilu fix-xena muzikali l-kaptan John Ivan borg, kellu l-hila li jikteb diversi siltiet fosthom marcijiet u innijiet, ghamel arrangamenti muzikali varji u dderiega diversi kuncerti f’Malta u anke` barra minn xtutna.


B’dan il-Feature ridna naghtu gieh u fl-istess hin nirrigrazzjaw lill-Kaptan John Ivan Borg li matul id-direzzjoni muzikali tieghu, s-socjeta` taghna kellna qabza fil-kwalita` ta’ servizzi u livell bandistiku Malti. F’isem il-Preisdent, il-Kumitat, membri u bandisti tal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni nawguraw lill-Kaptan Borg aktar snin ta’ hidma fejjieda, b’successi, ghall-beneficcju tal-komunita` Hamruniza fit-tghalim u tkattir tal-Muzika f’Malta.


Maestro Anthony Carbonaro

(Assistent Surmast Direttur u għalliem tal-istrumenti tar-ramm)


Mro Tony Carbonaro mwieled f’ Birkirkara fit- 22 t’Ottubru, 1964. Ha l- edukazzjoni tieghu fil- Kullegg ta Saint Elliah f’ Santa Venera. Fil- familja tieghu dejjem kellu xi muzicist ta’ eta zghira u dan ghen biex jithajjar hu wkoll u beda jitghallem it- trumbun bil- valvi u ‘l quddiem is-slide Trombone ma Mro. Gabriel Muscat. Sentejn wara hareg idoqq ma diversi baned f’ Malta. Fl- 1984 gie avvicinat mill mibkli Mro. Clemente Sciberras biex jibda jghallem l- istrumenti tar- ram mas- Socjeta Muzikali Sant’ Elena, kariga li ghadu jokkupa sal- lum. Wara li beda xi studju elementari ta’ Teorija that is- Surmast Joseph Vella kompla it- teoriji taht is- surmastrijiet Paul Borg u John Ivan Borg. Fl-2006 Mro. Tony Carbonaro gie mahtur bhala Assistant Surmast Direttur tal-Banda Immakulata Kuncizzjoni. Huwa jokkupa l-istess kariga mas-socjeta` Muzikali San Gabriel ta' Hal- Balzan.

Maestro Neville Pace DIP (Merit) in Wind Band Studies University of Malta;FLCM; A.(Mus) LCM; LLCM; ALCM.

(Għalliem tal-istrumenti tal-qasba)

Neville Pace twieled Ħal- Qormi fil- 31 ta’ Diċembru 1979. Sa’ minn eta’ żgħira ta’ għaxar snin beda juri interess fil- mużika. Huwa ħa l- ewwel tagħlim tiegħu fi ħdan iz- żewg baned dik ta’ Socjeta’ Filarmonika Banda San Sebastjan u ‘l- Banda Sant’ Andrija ta’ Ħal- Luqa. Ta’ ħdax il- sena ħareġ idoqq għal- ewwel darba mall- Banda Sant’ Andrija ta’ Ħal- Luqa. Wara kompla javvanza mas- Sur Christopher Michael Camilleri fit- teknika tal- Klarinett biex b’ hekk fl- 2006 kiseb l- ewwel Diploma tiegħu A.L.C.M. Fl- 1998 Neville beda jistudja t- teorija taħt Mro. Dominic Darmanin F.L.C.M. u fis- sena 2000 kompla l- istudju tat- teorija taħt it- tmexxija ta’ Mro. Ray Sciberras F.L.C.M., biex b’ hekk kompla javvanza fl- istudju tiegħu u wasslu biex kiseb diversi ċertifikati minn diversi kulleġġi tal- Muzika barranin. Fl- 2008 ġie maħtur bħala għalliem tal- istrumenti tal-qasba mall- Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara fejn kellu ċ- ċans idoqq bħala solista fil- programm annwali ġewwa l- Universita ta’ Malta li sar fi Frar ta’ 2012. Fl- 2014 Mro. Neville Pace ġie maħtur bħala Assistant Surmast u għalliem tal- istrumenti tal-qasba mall- Banda Marija Annunzjata ta’ Hal- Tarxien, fl- 2016 mall- Banda Sant’ Andrija ta’ Hal- Luqa u fl- 2017 mall- Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara. Neville kellu l- opportunita li jdoqq bħala solista ma’ diversi Baned Maltin kif ukoll Għawdxin, kif ukoll għamel kors fil- kompoziżżjoni u strumentażżjoni taħt il- mibki u qatt minsi Mro. Ronnie Debattista F.L.C.M., fejn fl- 2012 kiseb Diploma oħra fit- teorija A. (Mus) LCM. Fl- 2017. Wara kompla javvanża fil- kitba tal- mużika mas- Surmast Etienne’ Spiteri. F’ Ottubru ta’ 2018 beda kors ta’ sentejn ġewwa l- Universita’ ta’ Malta fil- qasam tal- mużika u gradwa s- sena l- oħra fl- 2020.


Barra minn hekk kompla javvanza l- istudju tiegħu fil- prattika tal- klarinett taħt is- Sur Godfrey Mifsud fejn fl- 2011 kiseb Diploma oħra fil- prattika L.L.C.M. u fl- 2015 F.L.C.M. rispettivament. Mro. Neville Pace jagħmel parti mid- Denner Clarinet Quartet taħt it- tmexxija ta’ Mro. Lino Pirotta F.L.C.M., fejn dan il- kwartett daqq xogħolijiet moderni ta’ diversi kompozituri Maltin, fosthom Mro. Ray Sciberras, Ruben Zahra, u l- mibkija u qatt minsija Prof. Joseph Vella u Mro. Charles Camilleri.


Mro. Neville Paċe ikkompona diversi marċi brijjuzi kif ukoll Funebri, marċi Proċessjonali, Valżi, arranġamenti għal banda u kompoziżżjonijiet għall- Banda, bħal Fanfare and Theme, Eulogy u oħrajn, Innijiet popolari għall- banda u għal- Orkestra, kif ukoll għamel arranġamenti ta’ kanżunetti famuzi.


Mro. Neville Paċe ilu jaħdem bħala bandist mall-Banda tal- Forzi Armati ta’ Malta għal dawn l-aħħar disgħa snin. Fis- sena 2010, 2012 u 2014 kellu l- opportunita’ li jitla’ l- Ġermanja mall- Banda tal- Forzi Armati ta’ Malta fejn il- banda ħadet sehem fil- Military Tattoos ġewwa Bremen darbtejn u Muncheongladbach fl- 2012. U f’ Awissu tas- sena 2014 għal Miltary Tattoo internazzjonali ta’ Edinburugh ġewwa Scotland li ssir ta’ kull sena kif ukoll fis- sena 2016 fil- Military Tattoo ġewwa l’ Isvizzera.


Fis-sena 2021 Gie mahtur Ghalliem tal-Istrumenti tal-Qazba fi hdan il-Banda taghna.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Kaxxiera

Comments


bottom of page